Stefna skólans og áætlanir

Hér til hægri má finna stefnu skólans og áætlanir. Unnið er að uppfærslu þessarar síðu.

Skólanámskrá Grunnskóla Húnaþings vestra

Skólanámskrá skólans er í raun margþætt. Þar er í fyrsta lagi um að ræða hinn almenna hluta námskrárinnar sem við köllum "starfsáætlun". (Hún er í eindurskoðun og verður birt í byrjun árs 2017). Þá eru það kennsluáætlanir, námsmarkmið og hæfnimarkmið sem foreldrar geta nálgast í gegnum vefinn mentor.is

Tenglarnir hér til hægri eru starfsáætlun og skólanámskrá og geyma upplýsingar um starfið í skólanum okkar í vetur.  Tilgangur þessa safns er að halda þessum upplýsingum saman á einum stað og vera uppflettirit fyrir starfsmenn og foreldra.  Jafnframt er um eins konar gæðahandbók að ræða þar sem mat á gæðum skólastarfsins felst ekki síst í því að bera saman hvernig til tekst miðað við þá stefnu sem við leggjum til grundvallar. Þetta safn ásamt kennsluáætlunum og námsmarkmiðum á vefnum mentor.is og upplýsingum á heimasíðu skólans telst skólanámskrá Húnaþings vestra. Skólanámskrá verður ekki prentuð til dreifingar heldur gert ráð fyrir að hún sé skólasamfélaginu aðgengileg á vefnum og þar geti foreldrar, nemendur og starfsfólk nálgast allar upplýsingar um skólastarfið en einnig er hægt að óska eftir að fá þær sendar á prenti.   Með von um árangursríkt skólastarf í Grunnskóla Húnaþings vestra.  

Sigurður Þór Ágústsson, skólastjóri

 

 

1.    Upplýsingar, áætlanir og stefna skólans

1.1.    Almennar upplýsingar

1.2.    Skólatími

1.3.    Starfsmenn

1.4.    Skóladagatal

1.5.    Stefnukort: Framtíðarsýn, hlutverk, gildi og markmið

1.6.    Markmið og leiðir

1.7.    Helstu verkefni skólaársins 2013-2014

1.8.    Mat á skólastarfinu

1.9.    Endurmenntun starfsfólks

1.10.    Skorkort 2013-2014

1.11.    Ýmsar magntölur

2.    Nám og kennsla

2.1.    Skipulag og ábyrgð

2.2.    Skipting kennslutíma

2.3.    Kennsluaðferðir

2.4.    Lestrarnám

2.5.    Stuðningur

2.6.    Námsáætlun / heimanám

2.7.    Valgreinar............................................................................................................... 16

2.8.    Markmið námsgreina og námsþátta........................................................................ 16

3.    Stoðþjónusta.................................................................................................................. 16

3.1.    Um stoðþjónustu skólans........................................................................................ 16

3.2.    Sér- og stuðningskennsla........................................................................................ 17

3.3.    Greiningar og þjónusta við börn með greiningar..................................................... 18

3.4.    Fyrirbyggjandi athuganir og mat............................................................................ 19

3.5.    Viðtöl og ráðgjöf um nám og líðan......................................................................... 19

3.6.    Skólahjúkrun........................................................................................................... 16

3.7.    Sálfræðiþjónusta..................................................................................................... 21

3.8.    Félagsþjónusta........................................................................................................ 21

3.9.    Fræðsluskrifstofa.................................................................................................... 21 

3.10.  Verklag vegna kvartana og áreinings...................................................................... 21

4.    Námsmat........................................................................................................................ 22

4.1.    Formlegt mat........................................................................................................... 22

4.2.    Óformlegt mat........................................................................................................ 22

4.3.    Próf / símat.............................................................................................................. 22

4.4.    Samræmd próf........................................................................................................ 22

4.5.    Vitnisburðarbækur.................................................................................................. 23

4.6.    Upplýsingaskylda................................................................................................... 23

5.    Velferð nemenda........................................................................................................... 24

5.1.    Skólareglur.............................................................................................................. 24

5.2.    Viðbrögð við agabrotum......................................................................................... 25

5.3.    Nemendaverndarráð............................................................................................... 26

5.4.    Eineltisáætlun......................................................................................................... 27

5.5.    Áfallaáætlun........................................................................................................... 31

5.6.    Móttaka nýrra nemenda.......................................................................................... 33

5.7.    Móttaka nemenda í 1. bekk / samskipti við leikskóla............................................. 33

6.    Foreldrar........................................................................................................................ 34

6.1.    Samstarf heimila og skóla....................................................................................... 34

6.2.    Skólaráð.................................................................................................................. 35

6.3.    Foreldrafélag........................................................................................................... 36

7.    Ýmsar hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra.................................................................... 37

7.1.    Óveður og skólahald............................................................................................... 37

7.2.    Skólaakstur............................................................................................................. 37

7.3.    Síðdegisgæsla......................................................................................................... 37

7.4.    Mötuneyti............................................................................................................... 37

7.5.    Frímínútur – útivist................................................................................................. 38

7.6.    Námsbækur og úthlutun......................................................................................... 38

7.7.    Slysatrygging skólabarna........................................................................................ 38

7.8.    Þjófnaður og skemmdir........................................................................................... 38

8.    Ýmsir þættir í starfinu.................................................................................................... 38

8.1.    Kennarafundir......................................................................................................... 38

8.2.    Vinnustaðafundir.................................................................................................... 38

8.3.    Bekkjarfundir.......................................................................................................... 38

8.4.    Árshátíð.................................................................................................................. 39

8.5.    Söngvarakeppni...................................................................................................... 39

8.6.    Morgunsöngur......................................................................................................... 39

8.7.    Norræna skólahlaupið............................................................................................. 39

8.8.    Skólabúðadvöl........................................................................................................ 39

8.9.    Ferðalög nemenda................................................................................................... 39

8.10.    Skólaheimsókn / íþróttadagur............................................................................... 39

8.11.    Upplestrarkeppni................................................................................................... 40

8.12.    Bekkjarkvöld........................................................................................................ 40

8.13.    Nemendadagur..................................................................................................... 40

8.14.    Seinkun.............................................................. Villa! Bókamerki ekki skilgreint.

8.15.    Starfskynning........................................................................................................ 40

8.16.    Vordagar – sérstaða sveitaskólans........................................................................ 40

8.17.    Skólaslit – viðurkenningar.................................................................................... 40

8.18.    Skólablað.............................................................................................................. 40

9.    Samstarfsaðilar............................................................................................................... 40

9.1.    Félagsmiðstöð / tómstundafulltrúi.......................................................................... 40

9.2.    Tónlistarskóli........................................................................................................... 40

9.3.    Héraðsbókasafn...................................................................................................... 41

9.4.    Íþróttafélög............................................................................................................. 41

9.5.    Lögreglan................................................................................................................ 41

9.6.    Kirkjan.................................................................................................................... 41

10.    Stjórnun og starfsfólk.................................................................................................. 42

10.1.    Skipurit................................................................................................................. 42

10.2.    Yfirstjórn skólans.................................................................................................. 42

10.3.    Fræðsluráð............................................................................................................ 42

10.4.    Nemendaráð.......................................................................................................... 43

10.5.    Starfsmannastefna................................................................................................ 43

10.6.    Ráðningar.............................................................................................................. 43

10.7.    Endurmenntunarstefna......................................................................................... 43

11.    Ýmsar hagnýtar upplýsingar fyrir starfsfólk................................................................ 44

11.1.    Fundir................................................................................................................... 44

11.2.    Kennsluáætlanir.................................................................................................... 44

11.3.    Trúnaðarmenn....................................................................................................... 45

11.4.    Öryggistrúnaðarmenn........................................................................................... 45

11.5.    Vinnustofur........................................................................................................... 45

11.6.    Bækur og námsgögn............................................................................................. 45

11.7.    Fjármál – fjárhagsáætlun....................................................................................... 45

11.8.    Boðleiðir - upplýsingamiðlun................................................................................ 46

11.9.    Veikindi og leyfi................................................................................................... 46

11.10.  Vinnuskýrslur, yfirvinna og afleysingar................................................................ 46

11.11.  Umgengni – framkoma......................................................................................... 46

11.12.  Próf....................................................................................................................... 47

11.13.  Lyklamál............................................................................................................... 47

11.14.  Sjúkragögn............................................................................................................ 47

11.15.  Undirbúningsdagar að hausti................................................................................ 47

11.16.  Frágangur að vori.................................................................................................. 48

11.17.  Nokkur góð ráð til kennara................................................................................... 48

11.18.  Gátlisti fyrir foreldraviðtöl................................................................................... 49

11.19.  Einelti meðal starfsmanna..................................................................................... 50

11.20.  Tilkynningaskylda til barnaverndarnefnda........................................................... 51

11.21.  Skólastefna Húnaþings vestra............................................................................... 54

12.    Erindisbréf og starfslýsingar........................................................................................ 55

12.1.    Erindisbréf skólastjóra.......................................................................................... 55

12.2.    Hlutverk umsjónarkennara.................................................................................... 57

12.3.    Erindisbréf kennara............................................................................................... 57

12.4.    Siðareglur kennara................................................................................................ 58

12.5.    Starfslýsing skólaliða............................................................................................ 59

12.6.    Starfslýsing umsjónarmanns skólamannvirkja...................................................... 60

12.7.    Starfslýsing matráðs.............................................................................................. 60

13.    Eyðublöð...................................................................................................................... 61

13.1.    Beiðni um athugun, greiningu og/eða aðstoð........................................................ 62